Obchodní podmínky

Obchodní podmínky půjčovny Malostroje.cz platné od 29.12.2017

DOKLADY K PRONÁJMU

Doklady, které jsou vyžadovány pro registraci nového subjektu před prvním zapůjčením:

 • Osoby: 2 platné doklady totožnosti: Občanský průkaz + pas nebo řidičský průkaz.
 • Firmy a podnikatelé: výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku + občanský průkaz nebo pas. V případě plátců DPH osvědčení o registraci DIČ.
 • Osoba neuvedená v Živnostenském rejstříku jako statutární orgán firmy je povinna předložit platnou plnou moc osoby ze zákona oprávněné za tuto firmu jednat.

Toto opatření chrání zákazníky před zneužitím informací v obchodním styku za účelem podvodného či neoprávněného pronájmu. Z tohoto důvodu vyžadujeme při každém dalším zapůjčení doklad totožnosti, případně platné zplnomocnění osoby, která si vybavení pronajímá.

VRATNÁ KAUCE

Podmínkou zapůjčení je složení vratné kauce, jejíž výše se odvíjí od hodnoty zapůjčeného stroje a typu obchodního vztahu.

 • Zcela neznámí zákazníci skládají kauci v plné výši.
 • Zákazníci, kteří mají podepsanou rámcovou nájemní smlouvu nebo dlouhou historii a zároveň včas plní své závazky, skládají kauci dle dohody.

V případě velkého objemu otevřených zakázek může být k zajištění vyžadovaná kauce bez ohledu na obchodní historii zákazníka.

Klientům ve vybraných případech nabízíme kombinaci základní kauce a alternativní formy zajištění v podobně zástavní směnky nebo zástavní smlouvy na movité věci, které jsou prokazatelně ve vlastnictví zákazníka.

CENA PŮJČOVNÉHO

Aktuální ceny půjčovného včetně nebo bez obsluhy naleznete na stránkách https://www.malostroje.cz/cenik/. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího ohlášení.

PLATBA VRATNÉ KAUCE

Platby v hotovosti lze přijímat do výše zákonného limitu, případně převodem na účet půjčovny s tím, že stroj může být vydán k zapůjčení až po připsání částky na účet půjčovny. Vratná kauce bývá vyplacena po řádném vrácení stroje stejným způsobem, jakým byla zaplacená a to nejpozději do 3 pracovních dnů.

PLATBA PŮJČOVNÉHO

Platba půjčovného je formou zálohy a doplatku a to hotově. Záloha se platí dle očekávané doby zapůjčení nebo výkonu dle platného ceníku. Záloha a vratná kauce se platí zvlášť.

DOPRAVA STROJŮ

Dopravu si nájemce zajišťuje sám, případně je možné využít možnosti zapůjčení tažné soupravy splňující hmotnostní limit řidičského oprávnění skupiny B. V případě pronájmu stroje s obsluhou se platí zvlášť pronájem stroje i pronájem tažné soupravy. Cena půjčovného se odvíjí dle aktuálního ceníku.

Za změnu trasy vynucenou aktuální dopravní situací nebo zásahem vyšší moci neneseme odpovědnost. 

PRACOVNÍ DOBA A OPOTŘEBENÍ

Během jednoho dne je možné se zapůjčeným strojem odpracovat v průměru maximálně 8 hodin. Za každou další hodinu účtujeme poplatek 10% denního nájemného.

U vybraných strojů a zařízení účtujeme k dennímu nájmu opotřebení nástrojů, například vrták k bagru a podobně. Tyto položky jsou vyznačené v ceníku v řádku opotřebení.

PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ STROJE

Stroje a vozidla včetně příslušenství jsou předány na základě nájemní smlouvy, ve které se nájemce zavazuje nakládat s pronajatým vybavením dle podmínek předání a vrácení. Svým podpisem nájemce prohlašuje, že těmto podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.

 • Nájemce převzal čistý stroj včetně příslušenství v provozuschopném stavu a souhlasí s obchodními podmínkami.
 • V případě nedodržení data splatnosti bude Nájemci účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý započatý den prodlení.
 • Nájemce byl řádně a plně seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého stroje. Zároveň se tímto zavazuje s těmito informacemi seznámit osobu, která bude stroj obsluhovat.
 • Nájemce se zavazuje, že stroj či příslušenství nebude používat k jiným účelům, než pro který je určen.
 • Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj a příslušenství proti zcizení způsobem, který je považován za bezpečný pojišťovnami. Pokud ke zcizení i přesto dojde, je povinen toto neprodleně ohlásit Policii a písemně pronajímateli. Nájemce se také zavazuje uhradit škodu až do výše tržní ceny stroje.
 • Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu na vlastní náklady. V případě, že nemůže údržbu sám provést, je povinen toto neprodleně oznámit pronajímateli a nesmí stroj dále používat.
 • Nájemce odpovídá za škody, které na stroji vznikly jeho vlastním zaviněním nebo zaviněním třetích osob.
 • Nájemce se zavazuje, že nebude stroje nebo vozidla řídit a používat pod vlivem omamných látek nebo alkoholu.
 • V případě poruchy stroje nebo nutnosti údržby, kterou nemůže nájemce sám provést, není nájemce zbaven povinnosti dál platit nájemné.
 • Nájemce ručí za řádné a včasné vrácení stroje a příslušenství v dohodnutém termínu. Pokud tak neučiní, zavazuje se po tomto termínu dále platit nájemné navýšené o 100 %, není-li dohodnuto jinak.
 • Nájemce nesmí stroj nebo příslušenství zcizit, půjčit, dát, prodat nebo pronajmout třetí osobě, nebo použít jako zástavu.
 • Zapůjčení vozidla, určeného k přepravě strojů, je účtováno dle aktuálního ceníku.
 • Za jeden den je možné odpracovat v průměru max. 8 MTH. Za každou další MTH účtujeme 10 % denního nájmu.
 • Nájemce přebírá stroje a vozidla s plnou nádrží PHM a zavazuje se je vrátit s plnou nádrží PHM. V případě nevrácení stroje nebo vozidla s plnou nádrží PHM účtujeme smluvní pokutu ve výši plné nádrže stroje nebo vozidla.
 • Při nadměrném znečištění stroje účtujeme poplatek 1000 Kč za uvedení do stavu před předáním.
 • Půjčovna si vyhrazuje právo odmítnout pronájem komukoli z jakéhokoli důvodu kdykoliv.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Odesláním kontaktního formuláře dává odesílatel souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle platné legislativy.
 • Půjčovna se zavazuje poskytnutá data zpracovávat výhradně a pouze pro potřeby Půjčovny (zpětné kontaktování zákazníka telefonicky nebo e-mailem, vyplnění smluvních údajů ...).
 • Odesílatel/Nájemce může kdykoliv písemně zažádat o vymazání veškerých osobních údajů z databáze Půjčovny a Půjčovna je povinná mu v tomto bezodkladně vyhovět.
 • Stránky MALOSTROJE.CZ používají soubory cookie.