Obchodní podmínky

Obchodní podmínky půjčovny Malostroje.cz a podmínky ochrany osobních údajů platné od 10.7.2020
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "podmínky") blíže upravují práva a povinnosti mezi Nájemcem a Pronajímatelem v rámci nájmu strojů (s obsluhou nebo bez obsluhy) dle aktuální nabídky Pronajímatele zveřejněné na webových stránkách www.malostroje.cz.
2. Pronajímatelem je společnost GEOKEY s.r.o., IČO 24213977, se sídlem Brno - Žebětín č.ev. 1081, PSČ 64100, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75079. Kontaktní údaje Pronajímatele jsou dostupné zde: https://www.malostroje.cz/kontakt/.
3. Nájemcem je každá osoba, která si v souladu s těmito podmínkami na základě uzavřené smlouvy s Pronajímatelem pronajme stroj (s obsluhou nebo bez obsluhy) dle aktuální nabídky Pronajímatele. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi Nájemcem, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Nájemcem podnikatelem.
4. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy, která je mezi Nájemcem a Pronajímatelem uzavírána postupem popsaným v čl. II. těchto podmínek. Uzavřením smlouvy Nájemce projevuje souhlas s těmito podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku uzavření smlouvy mezi Nájemcem a Pronajímatelem a zavazuje se je dodržovat.
5. Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Nájemce sám.
II.
DOKLADY K NÁJMU, UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
1. Uzavření nájemní smlouvy v listinné podobě. Je-li nájemní smlouva (dále jen "smlouva") uzavírána v listinné podobě, smlouva je uzavřena v okamžiku podpisu smlouvy mezi Pronajímatelem a Nájemcem.
2. Uzavření smlouvy elektronicky. Má-li Nájemce zájem o uzavření smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, Nájemce vyplní na webových stránkách Pronajímatele kontaktní formulář. Následně zašle Pronajímatel Nájemci bez zbytečného odkladu nabídku. Odsouhlasením nabídky Pronajímatele ze strany Nájemce dojde k uzavření smlouvy.
3. Doklady, které jsou vyžadovány pro registraci nového Nájemce před prvním nájmem:
Fyzické osoby: 2 platné doklady totožnosti: Občanský průkaz + pas nebo řidičský průkaz.
Právnické osoby a fyzické podnikající osoby: výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku + občanský průkaz nebo pas. V případě plátců DPH osvědčení o registraci DIČ.
Osoba neuvedená v obchodním rejstříku jako statutární orgán právnické osoby je povinna předložit platnou plnou moc osoby ze zákona oprávněné za tuto společnost jednat.
Tato opatření chrání Nájemce před zneužitím informací v obchodním styku za účelem podvodného či neoprávněného nájmu. Z tohoto důvodu vyžadujeme při každém dalším nájmu doklad totožnosti, případně platné zplnomocnění osoby, která si vybavení pronajímá.
III.
VRATNÁ KAUCE
1. Podmínkou nájmu je složení vratné kauce, jejíž výše se odvíjí od hodnoty pronajatého stroje a typu obchodního vztahu, následovně:
a. Nájemci, se kterými Pronajímatel doposud neuzavřel žádný smluvní vztah, skládají kauci v plné výši.
b. Nájemci, kteří mají podepsanou rámcovou nájemní smlouvu nebo dlouhou historii a zároveň včas plní své závazky, skládají kauci dle dohody s Pronajímatelem.
2. V případě velkého objemu otevřených zakázek může být k zajištění vyžadovaná kauce bez ohledu na obchodní historii Nájemce.
3. Nájemcům ve vybraných případech nabízíme kombinaci základní kauce a alternativní formy zajištění v podobně zástavní směnky nebo zástavní smlouvy na movité věci, které jsou prokazatelně ve vlastnictví Nájemce.
IV.
CENA NÁJMU
1. Aktuální ceny nájmu včetně nebo bez obsluhy naleznete na stránkách https://www.malostroje.cz/cenik/ (dále jen "ceník"). Pronajímatel si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího ohlášení.
2. Ceny jsou uvedeny bez DPH. K cenám bude připočteno DPH v zákonné výši.
V.
PLATBA VRATNÉ KAUCE
1. Platby v hotovosti lze přijímat do výše zákonného limitu, případně převodem na účet Pronajímatele s tím, že stroj může být vydán k nájmu až po připsání částky na účet Pronajímatele.
2. Vratná kauce bývá vyplacena po řádném vrácení stroje stejným způsobem, jakým byla zaplacená, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po vrácení stroje.
VI.
PLATBA NÁJEMNÉHO
1. Platba nájemného probíhá formou zálohy a doplatku, a to hotově. Záloha se platí dle očekávané doby nájmu nebo výkonu dle platného ceníku. Záloha a vratná kauce se platí zvlášť.
VII.
DOPRAVA STROJŮ
1. Dopravu si Nájemce zajišťuje sám, případně je možné využít možnosti nájmu tažné soupravy splňující hmotnostní limit řidičského oprávnění skupiny B. V případě nájmu stroje s obsluhou se platí zvlášť nájem stroje i nájem tažné soupravy. Cena nájemného je uvedena v aktuálním ceníku.
2. Za změnu trasy vynucenou aktuální dopravní situací nebo zásahem vyšší moci neneseme odpovědnost.
VIII.
PRACOVNÍ DOBA A OPOTŘEBENÍ
1. Během jednoho dne je možné s pronajatým strojem odpracovat v průměru maximálně 8 hodin. Za každou další hodinu účtujeme poplatek 10% denního nájemného.
2. U vybraných strojů a zařízení účtujeme k dennímu nájmu opotřebení nástrojů, například vrták k bagru a podobně. Tyto položky jsou vyznačené v ceníku v řádku opotřebení.
IX.
PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ STROJE
1. Stroje a vozidla včetně příslušenství jsou předány na základě smlouvy, ve které se Nájemce zavazuje nakládat s pronajatým vybavením dle podmínek předání a vrácení. Svým podpisem Nájemce prohlašuje, že těmto podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.
2. Nájemce převzal čistý stroj včetně příslušenství v provozuschopném stavu a souhlasí s podmínkami.
3. V případě nedodržení data splatnosti bude Nájemci účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužného nájemného za každý započatý den prodlení.
4. Nájemce byl řádně a plně seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého stroje. Zároveň se tímto zavazuje s těmito informacemi seznámit osobu, která bude stroj obsluhovat.
5. Nájemce se zavazuje, že stroj či příslušenství nebude používat k jiným účelům, než pro který je určen.
6. Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj a příslušenství proti zcizení způsobem, který je považován za bezpečný pojišťovnami. Pokud ke zcizení i přesto dojde, je povinen toto neprodleně ohlásit Policii a písemně Pronajímateli. Nájemce se také zavazuje uhradit škodu až do výše tržní ceny stroje.
7. Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu na vlastní náklady. V případě, že nemůže údržbu sám provést, je povinen toto neprodleně oznámit Pronajímateli a nesmí stroj dále používat.
8. Nájemce odpovídá za škody, které na stroji vznikly jeho vlastním zaviněním nebo zaviněním třetích osob.
9. Nájemce se zavazuje, že nebude stroje nebo vozidla řídit a používat pod vlivem omamných látek nebo alkoholu.
10. V případě poruchy stroje nebo nutnosti údržby, kterou nemůže Nájemce sám provést, není Nájemce zbaven povinnosti dál platit nájemné.
11. Nájemce se zavazuje za řádné a včasné vrácení stroje a příslušenství v dohodnutém termínu. V případě prodlení s vrácením stroje se Nájemce zavazuje hradit Pronajímateli kromě nájemného také smluvní pokutu ve výši 100% denní ceny nájmu denně, není-li dohodnuto jinak.
12. Nájemce nesmí stroj nebo příslušenství zcizit, půjčit, dát, prodat nebo pronajmout třetí osobě, nebo použít jako zástavu.
13. Nájem vozidla, určeného k přepravě strojů, je účtováno dle aktuálního ceníku.
14. Za jeden den je možné odpracovat v průměru max. 8 MTH. Za každou další MTH účtujeme 10 % denního nájmu.
15. Nájemce přebírá stroje a vozidla s plnou nádrží PHM a zavazuje se je vrátit s plnou nádrží PHM. V případě nevrácení stroje nebo vozidla s plnou nádrží PHM účtujeme smluvní pokutu ve výši plné nádrže stroje nebo vozidla.
16. Při nadměrném znečištění stroje účtujeme poplatek 1000 Kč za uvedení do stavu před předáním.
17. Za vytyčení inženýrských sítí na pozemku je plně odpovědný Nájemce.
18. Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout nájem komukoli z jakéhokoli důvodu kdykoliv, a to i bez udání důvodu.
X.
UJEDNÁNÍ O ODPOVĚDNOSTI
1. Pokud Pronajímatel pronajímá stroj s obsluhou, práce vykonává dle požadavků Nájemce. Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel nemá možnost podrobněji prověřovat kontext prováděných prací, například majetkoprávní vztahy k pozemkům, kde probíhá činnost, legislativní náležitosti vykonávaných prací, zejména platnost příslušných povolení, technické záležitosti jako je např. vedení inženýrských sítí, ochranná pásma apod.
2. Nájemce proto bere na vědomí, že Pronajímatel je striktně vázán pokyny Nájemce pro realizaci konkrétní činnost a neodpovídá za škody, které mohou v důsledku činnosti dle předchozího ustanovení vzniknout. Pokud budou případné škody a sankce vymáhány po Pronajímateli ze strany třetích osob, zavazuje se Nájemce tyto škody a případné sankce uhradit.
3. V případě, že obsluha na základě svých odborných znalostí a zkušeností zjistí, že pokyny Nájemce mohou způsobit újmu Nájemci nebo jakékoliv třetí osobě, vyhrazuje si Pronajímatel právo provedení prací odmítnout.
XI.
PRÁVO NÁJEMCE - SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1. V případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má Nájemce, je-li spotřebitelem, právo od uzavřené smlouvy do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu.
2. Nájemce tímto v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, výslovně souhlasí s tím, aby Pronajímatel splnil předmět smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení. V případě, že předmět smlouvy Pronajímatel splní před uplynutím lhůty pro odstoupení, Nájemce v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
3. Nájemce může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Pronajímateli za využití formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde, elektronicky na e-mailovou adresu Pronajímatele nebo písemně poštou na adresu sídla Pronajímatele.
4. Pronajímatel je povinen vrátit Nájemci, který je spotřebitel, zaplacené nájemné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Nájemce odstoupit od smlouvy.
5. V případě Nájemce, který není spotřebitelem, se řídí odstoupení od smlouvy ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.
6. Práva a povinnosti mezi Nájemcem a Pronajímatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel odpovídá za to, že předmět nájmu (stroj) nemá vady, a že je poskytnut ve shodě se smlouvou, tj. odpovídá jejímu popisu, který Pronajímatel uvedl na webové stránce, je poskytnut v dohodnutém termínu a trvá po uvedenou dobu, je poskytnut s náležitou odborností a péčí a je v souladu s požadavky právních předpisů. Vadu je Nájemce povinen oznámit Pronajímateli na e-mailovou adresu Pronajímatele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
XII.
PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje Nájemce, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů.
2. Pronajímatel je správcem osobních údajů Nájemce podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"). Pronajímatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Specifikace osobních údajů a účel zpracování. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky a uzavření nájemní smlouvy (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Nájemce, uzavření nájemní smlouvy a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Pronajímatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Pronajímatele je zpracování osobních údajů pro účely zpětného kontaktování a zaslání obchodní nabídky.
5. V případě, že má Pronajímatel v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, může tak činit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na samostatné listině.
6. Zpracovatelé. Pronajímatel pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Pronajímatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Nájemci přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. Seznam zpracovatelů do dostupný na vyžádání a v sídle Pronajímatele.
7. Osobní údaje Pronajímatel nepředává do třetích zemí nebo mezinárodním institucím. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo mohou být poskytnuty jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.
8. Pronajímatel nezpracovává žádné osobní údaje, které lze zařadit mezi zvláštní kategorii (tzv. citlivé údaje) ve smyslu čl. 9 GDPR. Zároveň Pronajímatel nezpracovává osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.
9. Doba zpracovávání údajů. Pronajímatel ukládá osobní údaje Nájemce po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. Je-li osobní údaj zpracováván na základě souhlasu, provádíme zpracování pouze po dobu, na kterou je souhlas udělen.
10. Práva subjektů údajů. V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního e-mailu.
Na výkon těchto práv se v některých případech vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích.
Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, Pronajímatel přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. V odůvodněných případech může Pronajímatel tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce.
Jako subjekt údajů máte:
a. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): Máte právo získat od Pronajímatele potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Jsou-li Vaše osobní údaje ze strany Pronajímatele zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR. Zároveň máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie Vám Pronajímatel může účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.
b. Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR): Máte právo na to, aby Pronajímatel bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje, příp. doplnil neúplné osobní údaje.
c. Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR): Máte právo na to, aby Pronajímatel bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje v případech stanovených v čl. 17 GDPR. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.
d. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Máte právo na to, aby Pronajímatel omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Pronajímatel mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) Pronajímatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Pronajímatele převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
e. Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR) Pronajímatel je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, Pronajímatel Vás informuje o těchto příjemcích.
f. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Bude-li to technicky proveditelné, máte právo získat Vaše osobní údaje a předat tyto údaje jinému správci.
g. Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů (čl. 33 GDPR): Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám Pronajímatel toto porušení bez zbytečného odkladu.
h. Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že Pronajímatel nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla Pronajímatele je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.
Budeme moc rádi, pokud se nejprve obrátíte na nás. Provedeme vše, co je v našich silách, abychom napravili závadný stav a Vaše osobní údaje zpracovávali zákonných způsobem.
i. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že Pronajímatel zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na kontaktní e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů v případech, kdy není vyžadován souhlas.
j. Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Pronajímatel zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. Pronajímatel v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
k. Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (čl. 21 odst. 2 GDPR): Pokud Pronajímatel zpracovává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování. Pronajímatel v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává.
11. Nájemce nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Pronajímatele plnit.
12. Ze strany Pronajímatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
XIII.
SOUBORY COOKIES A SOUBORY PROTOKOLU
1. Pronajímatel využívá na svých webových stránkách soubory cookies, což jsou malé textové soubory, které identifikují uživatele webové stránky a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text v souboru cookies je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o uživateli.
2. Webová stránka Pronajímatele automaticky identifikuje IP adresu uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů.
3. Účel. Soubory cookies a podobné technologie slouží k několika účelům, mezi které patří:
- Marketing. Používáme soubory cookies ke sledování svých reklamních kampaní.
- Diagnostika. Používáme soubory cookies za účelem diagnózy a opravy technických problémů nahlášených uživateli nebo programátory, které jsou spojeny s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele připojení.
- Analýza. Používáme soubory cookies a jiné identifikátory za účelem shromažďování údajů o používání a výkonu webové stránky.
4. Na webové stránce Pronajímatele mohou být též umístěny soubory cookies třetích stran. Může se tak jednat například proto, že jsme pověřili třetí stranu např. analýzou stránek. Využíváme následující poskytovatele služeb:
- Služba Google Analytics - společnost Google
5. Nastavení cookies: Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Je však možné využít ovládacích prvků, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé webové stránky jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookies na jejich počítači zabráněno.
6. Pronajímatel využívá dva typy souborů cookies, trvalé a jednorázové. Trvalý soubor cookies zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies mohou být použity prohlížečem při dalších návštěvách webové stránky. Trvalé soubory cookies mohou být odstraněny. Jednorázové cookies soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete prohlížeč.
7. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookies v prohlížečích lze zpravidla nalézt v zásadách ochrany osobních údajů nebo v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.
8. Soubory protokolu: Prohlížeč uživatele automaticky hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky. Při procházení webových stránek servery automaticky zaznamenávají určité informace, které webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. "log soubory") mohou obsahovat informace, jako je např. webový požadavek, IP adresa, typ internetového prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas zadaného požadavku a jeden nebo více souborů cookies, které mohou jednoznačně identifikovat internetový prohlížeč.
XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Nájemce souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje Nájemce, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.
2. Pronajímatel je oprávněn tyto podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Pronajímatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Nájemci na jeho e-mailovou adresu. Nájemce má právo změny Podmínek odmítnout, a to zasláním výpovědi písemně v listinné podobě nebo e-mailem zaslaným na adresu Pronajímatele; výpovědní lhůta se sjednává v délce, která odpovídá počtu dnů zbývajících do účinnosti nové verze podmínek. Neodmítne-li Nájemce změny podmínek, které mu byly řádně oznámeny, do doby nabytí účinnosti nové verze podmínek, řídí se vztah ze smlouvy novou verzí podmínek ve znění, ve kterém byly Nájemci oznámeny.
3. Kontaktní údaje Pronajímatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 608 714 219 geokey@geokey.cz.
4. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Uzavřenou smlouvu bude Pronajímatel archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro Nájemce. Smlouva je uzavřena v českém jazyce.
6. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vzniklé ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešit přednostně vzájemnou dohodou. Teprve nepodaří-li se odstranit spor smírnou cestou ani do jednoho (1) měsíce od vzniku sporu, jsou smluvní strany oprávněny řešit tento spor soudně. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešeny výhradně u soudu v České republice. Místní příslušnost bude určena dle sídla Pronajímatele.
7. V případě, že se ustanovení těchto podmínek liší od smlouvy, ustanovení smlouvy, jako individuální dohoda mezi smluvními stranami, mají přednost před těmito podmínkami.
8. Vyřizování stížností. Vyřizování stížností Nájemců zajišťuje Pronajímatel prostřednictvím e-mailové adresy Pronajímatele.
9. Kontrola. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.
10. Kodexy chování. Pronajímatel není ve vztahu k Nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
11. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Nájemce, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.